Forfatningen

I Formål

Tronhjæms Foræning af Whisky- og ølnydende Mænds formål er å fremmeøkt kunnskap og nytelse om de edle dråper, representert ved whisky og øl. Dette er å regne som et overordnet formål. Foræningen vil i tillegg til dette jobbe for en rekke andre mindre formål, nevnt under punkt III i denne Forfatningen.

II Opptakskrav

Holdningsbaserte krav

Personer som ønsker å bli tatt opp som nye medlemmer i Tronhjæms Foræning af Whisky- og ølnydende Mænd, må som et minstekrav inneha en viss minimumsinteresse for whisky og øl, fortrinnsvis av anglo-irsk opprinnelse. Innfris ikke dette kravet, kan personen allikevel bli tatt opp som medlem, dersom han på en god og overbevisende måte overfor styret kan redegjøre for sin alternative overbevisning.

Formelle krav

Personer som ønsker medlemskap i TFWøNM må i tillegg til ovennevte holdningsbaserte opptakskrav også innfri følgende formelle krav:

 • være fylt tyve år
 • være mann (kvinner kan dog bli medlemmer ved særskilt spesielle omstendigheter)
 • være anbefalt av minst ett eksisterende medlem
 • ha vært gjest på minst ett møte i TFWøNM
 • godkjennes av et flertall på minst to tredeler
 • stille seg bak forfatningen

Forslag på nye medlemmer må være fremsatt for styret i god tid før neste møte

Personer som har fått tilbud om medlemskap i Foræningen, får tidligst delta på første møte etter at vedtaket er gjort.

III Mentalitet og holdninger

Generelt

Foræningen vil jobbe for å fremme generell nytelse, spesielt blant sine medlemmer, men om mulig også i sin øvrige omgangskrets. Denne nytelsen vil i første rekke sirkle seg rundt, som navnet tilsier, whisky og øl av fortrinnsvis anglo-irsk lokalitet. Foræningen er i tillegg opptatt av at dens medlemmer skal inneha en stor grad av bevissthet omkring sine egne valg innenfor områder av kulturell og smaksavhengig art. Foræningen er både partipolitisk og religiøst uavhengig.

Anti-tesene

For ytterligere å markere Foræningens posisjon på dette området vil vi markere avstand til enhver holdning basert på puritanske verdier, samt ethvert ureflektert valg innenfor smak og behag.

IV Medlemsskap

Generelt

Medlemsskap i TFWøNM er i utgangspunktet livsvarig. Dog vil de regelmessige møter med forventet oppmøte kun finne sted for de medlemmer som til enhver tid residerer i Trondhjæm.

Utmeldelse

Frivillig utmeldelse kan til enhver tid finne sted, dersom den enkeltes personlige ønsker og livssituasjon krever dette. Utmeldelsen bekjentgjøres av medlemmet selv, fortrinnsvis overfor leder/nestleder, og er endelig.

Det gis imidlertid også mulighet for det enkelte medlem å søke en samlet Foræning om for en kortere periode å få redusere sitt engasjement og møtefrekvens i Foræningen. Hvorvidt dette ønsket innfris vil bli skjønnsvurdert i hvert enkelt tilfelle.

Eksklusjon

I tilfeller der enkeltmedlemmer har handlet grovt og/eller gjentagende mot Forfatningen, kan forslag om eksklusjon av vedkommende fremmes. Selve eksklusjonen finner eventuelt sted ved at minst 23 av Foræningen stemmer for forslaget.

V Struktur

Organisering

Foræningen forsøker å tilstrebe en tilnærmet flat struktur. Dette innebærer at ingen medlemmer ses på som spesielt hevet over andre i systemet, og selvsagt at alle medlemmer har en likeverdig stemme ved alle typer avstemninger.

Foræningen velger allikevel å ha et styre, fortrinnsvis for å få saker gjennomført og for å få fordelt ansvar og initiativ. Styret velges en gang hvert år.

Styrets verv og oppgaver

 • Leder: delegere oppgaver, føre ordet på møtene, samt generelt ansvar for virksomhet utad.
 • Nestleder: fungere som leder i dennes fravær, stå for koordinering ved spesielle anledninger osv.
 • Sekretær: føre referat fra møtene, oppdatere hjemmeside i samarbeid med IT-sjef, utføre eventuelt andre oppgaver pålagt av leder/nestleder.
 • IT-sjef: ansvarlig for konstruksjon og oppdatering av hjemmeside.
 • øvrige medlemmer: utføre diverse oppgaver i forbindelse med Foræningens øvrige aktivitet.

VI Møtet

Generelt

Møter avholdes minst en gang i kalendermåneden. Medlemmene går sammen to og to og rullerer på rollen som vertsskap, og benytter fortrinnsvis en av sine egne boliger som møtested, om ikke annet er vedtatt. Dersom størrelsen på møtestedet tillater det kan gjester inviteres.

Neste vertsskap i samarbeid med leder/nestleder setter tidspunkt for neste møte, og har ansvaret for å formidle informasjon til de øvrige medlemmer. Det påligger vertene å finne et tidspunkt for møte hvor flest medlemmer har anledning til å komme.

Vertene besørger whiskyen/ølet som konsumeres på møtet (Whisky: veil. to ganger 0,7 - 1 liter. Øl: veil. tot. ølvolum pr. møtende medlem ca 0,5l.). Whiskyen/ølet bør helst være av et merke som ikke tidligere har vært drukket i møtesammenheng. Foruten dette plikter vertene å skaffe til veie informasjon om den aktuelle whisky-/ølsorten, slik at han kort kan meddele de øvrige medlemmene om dette.

Under hvert møte føres egen protokoll. Ansvar for dette tilskrives sekretær. I protokollen føres aktuelle beslutninger fra møtet, en kort bedømmelse av dagens whisky(er)/øl, samt eventuelt øvrige ting det finnes naturlig å ta med.

Oppmøte

Oppmøte er forventet ved hvert møte, så lenge ikke gyldig fravær kan proklameres. Eksempler på gyldig fravær kan være sykdom, viktig skolearbeid, ferie, viktige personlige begivenheter. I øvrige tilfeller benyttes skjønn.

Gangen i møtet

 • Velkommen
 • Godkjennelse av dagsorden og referat fra forrige møte
 • Orienteringssaker, herunder rapportering fra styremedlemmer, status løpende saker, samt bekjentgjørelser.
 • Vedtakssaker, herunder behandling av hva foreningen kan anbefale og ikke anbefale, samt innkomne saker
 • Eventuelt, herunder fastsettelse av vertskap for neste møte

Leder og verter står fritt til å bestemme tidspunkt for smaking av whisky.

Angående punkt iv gjelder følgende:

 • Forslag om fjerning eller endring av ting foreningen kan anbefale eller ikke anbefale, vil kun tas opp til behandling på annethvert møte.
 • Endringsforslag, det være seg tillegg, endringer eller fjerninger, for appendiks B (“Vår mann”) må annonseres til Foræningens medlemmer på forhånd, minimum 24 timer før det gjeldende møte.

Saksgjennomgang

Saker som skal opp til behandling på Foræningens møter skal som hovedregel være innrapportert til leder/nestleder minimum 24 timer før det gjeldende møte. Saker kan imidlertid også fremlegges på selve møtet, men da under punktet Eventuelt.

For å effektivisere møtets formelle del og frigjøre mer tid til nytelse, skal dagsorden fremlegges uten unødige forsinkelser etter følgende modell:

 1. Første enkeltsak legges frem av leder, eventuelt annen utvalgt person.
 2. Eventuelle støtteerklæringer eller motforestillinger blir ytret.
 3. Samtlige alternativer for avstemningen offentliggjøres
 4. Votering. (Unntak: dersom enkeltsaken blir vurdert som særdeles viktig av ett eller flere medlemmer, kan dette/disse begjære utsettelse av den endelige avstemning høyst til neste offisielle møte. Begjæring om utsettelse krever støtte fra minst 4 personer ved oppmøte av 13 eller flere medlemmer, ellers 13)

En enkeltsak må ha minst ha 51 prosent flertall blant medlemmene for å bli vedtatt. Dog må endringer i Forfatningen og opptak av nye medlemmer ha flertall på to tredeler. Nye vedtak i Forfatningen og ellers er gyldige fra og med det øyeblikk de er vedtatt. Dersom det er flere enn to alternativer i en sak, faller det alternativet med minst stemmer bort, og en ny valgomgang gjennomføres. Dette fortsetter til vi har en avgjørelse. Om en ikke er i stand til å fatte et vedtak fordi to eller flere alternativer har lik oppslutning, kan saken tas opp igjen ved neste korsvei; enten under punktet Eventuelt eller på neste møte.

I prinsippet er stemmerett ved et møte i Foreningen forbeholdt de møtende medlemmer. Under spesielle omstendigheter kan imidlertid et ikke-møtende medlem avgi fjernstemme i en forhåndsannonsert sak. En slik stemme formidles via et tilstedeværende medlem ved møtet, og bekjentgjøres Foreningen (av dette medlem) før votering i den aktuelle saken. Dersom et flertall av de møtende medlemmer godkjenner fjernstemmen skal den telles med som en alminnelig stemme ved votering. Det formidlende medlem skal i størst mulig grad være nøytralt m.h.t. den aktuelle saken.

Stemmelikhet ved valg av nytt styre:

I tilfelle uavgjort ved stemmegiving til valg av nytt styre, vil følgende praksis gjennomføres: Kandidatene får anledning til å komme med tillegsopplysninger, hvorpå et nytt valg gjennomføres. Hvis det fortsatt står likt mellom to kandidater, mister sist opptatte medlem sin stemmerett i gjeldende valg.

Ølmøter

Foreningen skal arrangere to (2) ølmøter pr. kalenderår, fortrinnsvis i april og oktober. På hvert ølmøte blir det presentert en whisky og to eller flere ølmerker som tilhører samme type og klasse. Ølet skal presenteres på tilsvarende måte som ved presentering av whisky.

Årsmøte

Kalenderårests første møte er TFWøNMs årsmøte, hvor følgende saker skal behandles foruten de i pkt. c nevnte saker:

 • Under åpning av møtet: Opplesning av Forfatningen
 • Under vedtakssaker: Forfatningsendringer
 • Under vedtakssaker: Valg av styre

Forfatningsendringer og valg av medlemmer til foreningens styre effektueres med umiddelbar virkning.

Appendiks

Appendiks A: “Vår mann”

Trondhjæms Foræning av Whisky- og Ølnydende Mænd ønsker å titulere personer som vi verdsetter høyt, med æresbevisningen “Vår mann”. 23 flertall av medlemmene må stå bak forslaget, og kandidater kan fjernes med samme stemmeandel.

 • Michael Jackson, forfatter og whiskyekspert. En av samtidens store “kunnskapsdatabaser” på livets vann. (Må ikke forveksles med amerikansk popartist som lyder samme navn.)

 • Jim McEwan, destillatør og whiskyambassadør. McEwan er velkjent som destillatør på Bowmore og nå på Bruichladdich, og legger ned mye tid på å profilere skotsk whisky spesielt og skotsk kultur generelt.

 • E C Dahl: Mannen som ga oss den gode pilsen og institusjoner til å ta vare på dem som likte den for godt.